صفحه شصت و چهار

امروز سبح هوصله نداشتم برم دانشگاح. تسمیم گرفتم که ظحر برم.

تیام سبح با علیرضا رفتن هتل توچال. بعدشم اسکی. اونجا آنتن نداشت که بخام بهش ذنگ بزنم. ظحر رفتم دانشگاح . یه کلاس داشتم. بعدش من و دوستم (پنج تایی) رفتیم سعادت آباد یه کم گشتیم. بعدشم اومدیم خونه. تیام زنگ ظد و بهم توزیح داد که فردا چی کار کنم...

تا شب از استرس مردم !

تمام وسایلم رو جمع کردم و ذود خابیدم...

/ 0 نظر / 7 بازدید