صفحه بیست و دو

امروز از صبح که بیدار شدم توی استرس و دلهره و بغض و گریه دست و پا می زدم تا شب. حوصله ی هیچ چیز و هیچ کس رو نداشتم. کوچکترین صدایی اذیتم می کرد و باعث میشد داد بزنم !!

ظهر خوابیدم و عصر شروع کردم به درس خوندن و تا شب.

شب با متین دعوا کردم و گفتم دیگه زنگ نزن. اونم دیگه زنگ نزد.

/ 0 نظر / 8 بازدید