صفحه شصت و هشت

امروظ سبح با تیام رفتم شرکت. ساعت ١١ رفتم پیش شیرین واسه ترمیم ناخن.

تا صاعت ۴ کارم تول کشید. ناخن هام خیلی خوشمل شد...

بعدش با تیام رفتیم پیش بهزاد. بوتم رو عوض کردم. به جاش یه بوت خیلی خوشگل برداشتم. اندازه بود... بعدشم که برگشتیم خونه...

امروظ خیلی هوا گرم بود. عرغ کردم و باد زد و سرما خوردم... شب گلوم درد می کرد.

/ 0 نظر / 22 بازدید