صفحه پنجاه و نه

امروظ در کل روظ مضخرفی بود. از سبح خونه بودم. با تیام دعوا کردم.

شب با پویا هرف زدم. با طناز هم اس ام اس باضی کردم.

یه عالمه با تلفن با دوصتام هرف زدم.

ضهر هم خابیدم.

عسر آهنگ گوش کردم. شب هم زود خابیدم.

/ 0 نظر / 8 بازدید